web stats
diashow diashow diashow diashow diashow diashow diashow diashow diashow
Tekniset demarit

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Tietotori

Tekniset Demarit ry - Säännöt

Tekniset Demarit ry - Säännöt

Yhdistyksen nimi ja tarkoitus

1 §                
Yhdistyksen nimi on Tekniset Demarit r.y. ja kotipaikka on Espoon kaupunki.

2 §                
Yhdistyksen tarkoituksena on:
1 toimia sosialidemokraattisen puolueen jäseninä olevien teknisten yhteistyöelimenä;
2 avustaa puoluetta ja sen luottamuselimiä teknisillä ammattitiedoilla; sekä
3 toimia jäsenten yhteiskunnallisten ja ammatillisten toimintavalmiuksien kehittämiseksi.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa yhteiskuntapoliittista, teknistä, taloudellista ja sivistyksellistä valistustyötä, suorittaa tutkimustyötä, järjestää kokous-, koulutus- ja asianomaisella luvalla juhla- ja huvitilaisuuksia, edistää kirjallisuuden ja sanomalehtien levitystä sekä edistää jäsentensä osallistumista yhteiskuntapoliittiseen toimintaan.

Yhdistys voi omistaa osakkeita ja muita arvopapereita, hallita ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamenttejä sekä toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä. Tarvittaessa yhdistys hankkii toiminnalleen asianomaisen luvan.

Jäsenet

4 §                
Yhdistyksen jäsenenä voi olla henkilö, joka on sosialidemokraattisen puolueen jäsen, joka
1 on teknisen koulutuksen saanut; tai
2 on tekniikka opiskeleva; tahi
3 toimii teknisisissä tehtävissä.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

5 §                
Jäsenet ovat velvolliset toiminnassaan noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.

6 §                
Jäsen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai päätöksiä vastaan, voidaan erottaa yhdistyksestä.

Erottamisesta päättää hallitus kuultuaan asianomaista jäsentä.

Hallituksen erottamispäätökseen tyytymätön jäsen voi saattaa päätöksen yhdistyksen varsinaisen kokouksen tutkittavaksi jättämällä hallitukselle kirjallisen ilmoituksen neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Erottamispäätös pysyy voimassa, jos yhdistyksen varsinainen kokous yksinkertaisella ääntenemmistöllä sen hyväksyy.

7 §                
Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksessa sen pöytäkirjaan merkittäväksi.
 
Jäsenmaksut

8 §                
Yhdistyksen jäsenen on suoritettava jäsenmaksu, jonka suuruudesta ja perimistavasta vaalikokous päättää vuodeksi kerrallaan.
Jäsenmaksut on suoritettava siihen asti, kunnes jäsen eroaa tai erotetaan yhdistyksestä.

9 §                
Yhdistyksen jäsenen, joka ei suorita maksettavaksi määrättyjä jäsenmaksuja, voi yhdistys erottaa.
Jäsenen, joka on jättänyt suorittamatta jäsenmaksunsa, on vailla yhdistyksen jäsenen sääntömääräisiä oikeuksia, kunnes hän on suorittanut maksamatta olevat jäsenmaksut.

Kokoukset

10 §              
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat vaalikokous ja vuosikokous. Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa ja vaalikokous marraskuussa johtokunnan määräämänä päivänä.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä, jos vähintään 1/10 yhdistyksen jäsentä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti vaatii tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.
Kutsut yhdistyksen kokouksiin laatii hallitus. Kutsu vuosi- ja vaalikokoukseen on julkaistava ilmoituksena hyväksymässä puoluelehdessä tai se on lähetettävä yhdistyksen jäsenille postitse vähintään viikkoa ennen kokousta ja kutsu yhdistyksen muihin kokouksiin vastaavalla tavalla julkaista tai lähetettävä vähintään kolme päivää ennen kokousta.
Samalla tavalla toimitetaan muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille.

11 §              
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella kokoukseen osallistuvalla yhdistyksen jäsenellä yksi ääni. Milloin vähintään 1/10 kokouksen äänivaltaista osanottajaa niin vaatii, on toimitettava nimiäänestys. Vaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin.
Äänten jakautuessa tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä, joissa ratkaisee arpa.

12 §              
Yhdistyksen kokouksesta laadittu pöytäkirja on vahvistettava seuraavassa kokouksessa, jollei pöytäkirjan tarkistamista ole kokouksen päätöksen mukaisesti jätettävä kahden kokouksen kutakin kertaa varten erikseen valitseman pöytäkirjantarkistajan tehtäväksi. 
Milloin asian kiireellisyys vaatii, kokouksen pöytäkirja voidaan joko kokonaan tai tarpeelliselta osin tarkistaa ja hyväksyä heti samassa kokouksessa.
Pöytäkirjan allekirjoittavat asianomaisen kokouksen puheenjohtaja yhdessä sihteerinä toimineen henkilön kanssa.

13 §              
Yhdistyksen vuosikokouksen tehtävänä on:
1 valita kokouksen toimihenkilöt;
2 käsitellä ja vahvistaa hallituksen laatima toimintakertomus sekä tilintarkastajien antaman lausunnon perusteella tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta;
3 päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;
4 käsitellä hallituksen vuosikokoukselle valmistelemat, kokouskutsussa nimenomaan mainitut asiat; sekä
5 päättää muista näiden sääntöjen mukaan vuosikokouksen päätettäviin kuuluvista asioista.

Yhdistyksen vaalikokouksen tehtävänä on:
1 valita kokouksen toimihenkilöt;
2 hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa kalenterivuotta varten;
3 päättää seuraavan kalenterivuoden aikana kannettavista jäsenmaksuista;
4 hyväksyä talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten;
5 valita hallituksen puheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet seuraavaa kalenterivuotta varten;
6 valita kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavaa kalenterivuotta varten;
7 päättää muista kokouskutsussa mainituista asioista ottaen kuitenkin huomioon yhdistyslain 14§:n määräykset.

Yhdistyksen hallitus

14 §              
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdistyksen vaalikokouksen erikseen valitseman puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä ja enintään yhdeksän jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja jäsenasioiden hoitajan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta yleensä ainakin kerran kuukaudessa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä ovat läsnä.

15 §              
Hallituksen tehtävänä on:
1 hoitaa yhdistyksen asioita päättävien elinten päätösten, yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyslain mukaan, panna täytäntöön sanotut päätökset sekä valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat;

2 määrätä jäsentensä erityistehtävät ja keskinäinen työnajako, ottaen huomioon, että hallituksen puheenjohtajan asiana on toimia hallituksen ja, vuosikokousta ja vaalikokousta lukuunottamatta, myös yhdistyksen kokousten puheenjohtajana, allekirjoittaa yhdessä sihteerin kanssa sanottujen kokousten pöytäkirjat sekä valvoa, että hallituksen tekemät päätökset pannaan täytäntöön;

3 asettaa hallituksen toiminnassa välttämättömiksi osoittautuvat apuelimet ja tarvittaessa vahvistaa niille ohjesäännöt;

4 huolehtia siitä, että yhdistysten jäsenistä pidetään yhdistyslain 5§:n mukaista luetteloa, josta jäsenen henkilötietojen lisäksi käy selville kunkin jäsenen suorittamat jäsenmaksut sekä muut sellaiset seikat, jotka tavalla tai toisella vaikuttavat asianomaisen henkilön oikeuksiin yhdistyksessä.

16 §              
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä hallituksen määräämä hallituksen jäsen, aina kaksi yhdessä.

17 §              
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.

Päättyneen vuoden tilit ja yhdistyksen toimintaa koskevat muut asiakirjat on jätettävä yhdistyksen vaalikokouksen valitsemille tilintarkastajille tammikuun kuluessa. Tilintarkastajien on suoritettava tilien tarkastus ja annettava niistä hallitukselle yhdistyksen vuosikokousta varten laadittu kirjallinen lausunto viimeistään viikon kuluessa siitä, kun tilit on jätetty tarkistettavaksi.

Tilintarkastajilla on oikeus suorittaa vuositilintarkastuksen ohella, joka käsittää myös yhdistyksen hallinnon tarkastuksen, kirjanpidon ja kassan valvontatarkastus, milloin he katsovat sen aiheelliseksi.

Sääntöjen muuttaminen

18 §              
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, jos sitä koskeva kirjallinen esitys on jätetty hallitukselle viimeistään kuukautta aikaisemmin ja vähintään 2/3 kokoukseen osallistuvista äänivaltaisista yhdistyksen jäsenistä päätöstä kannattaa.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä.

19 §              
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p:lle.

20 §              
Niissä kohdin, joissa näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslakia.


Uutiset SDP.fi

Rauman telakan jatkotestauksissa jälleen uusia tartuntoja

Rauman telakan alueen työntekijöiden koronaviruksen jatkotestauksista on löytynyt 16 uutta tartuntaa. Kaikkiaan telakkaan liittyviä koronatartuntoja on nyt...

Lue lisää »

”Työnantajaosapuolta kiinnostaa saada oikeuksia ja väistää velvollisuudet” – SAK toteaa olleensa valmis edistämään paikallista sopimista

Palkansaajakeskusjärjestö SAK toteaa olleensa valmis edistämään paikallista sopimista sitä pohtineessa työryhmässä. Luottamusmiehen aseman...

Lue lisää »

Uutiset Demokraatti.fi

Kansanedustajat Heinäluoma ja Ovaska: Freelancereiden tukemisen rinnalla varmistettava kulttuurialan työllistäjien tilanne

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee parhaillaan seuraavaa koronatukipakettia. Siinä on tarkoitus osoittaa tukea kulttuurialan freelancereille ja...

Lue lisää »

Moderointi sosiaalisessa mediassa

Sosiaalisessa mediassa keskeisessä roolissa on keskustelu ja vuoropuhelu. Kaikkeen sosiaalisessa mediassa saatuun palautteeseen ja kommentteihin on tärkeää...

Lue lisää »

Tiedotteet EU S&D

S&D MEP, Jytte Guteland, on the European Climate Law

S&D MEP, Jytte Guteland, on the European Climate Law “This is a significant improvement of the Commission's proposal and makes the European Climate Law fit...

Lue lisää »

S&D Group's news on the European Parliament's Plenary session in Brussels - 14 to 17 September 2020

S&D Group's news on the European Parliament's Plenary session in Brussels - 14 to 17 September 2020

Lue lisää »